Komárno rozšírenie kanalizácie Alžbetin ostrov II. Etapa

                                    

Investor: KOMVaK- Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s., E.B. Lukáča 25,
945 01 Komárno
Investícia:   1 173 355,58 €
Termín realizácie: 07/2010 – 08/2011

Charakteristika stavby:
Tlakovú kanalizáciu v rámci II. etapy tvoria úseky vetiev a prípojné vetvy. Do vetiev sú zaústené prípojky, ktoré odvádzajú splaškové vody od jednotlivých nehnuteľností z čerpacích šácht. Na vetvy tlakovej kanalizácie bol použitý HDPE rúrový materiál.