Svätý Jur, Mikovíniho ulica, rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie

 

Investor: Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 38,  Bratislava
Investícia:   228 560,- €
Termín realizácie: 06/2010 – 11/2010

Charakteristika stavby:
Na rekonštrukciu kanalizačnej stoky „A“ bol použitý rúrový materiál z PVC DN 315. Ďalej na stoke bolo vybudovaných 6 prefabrikovaných revíznych šácht a 5 ks prípojok. Ďalším zrekonštruovaným objektom bol vodovod. Použitý bol materiál HDPE d 110.