Sľažany, Kanalizácia 2.etapa

Investor: Obec Sľažany
Objednávateľ: Obec Sľažany
Investícia:   2,5mil. Sk
Termín realizácie: 01/2007 - 12/2007

Charakteristika stavby:
Splašková kanalizácia v miestnych komunikáciách z PVC potrubia DN300 s domovými prípojkami a spätnými úpravami komunikácii