Zabezpečenie zásobovania južnej časti okresu Veľký Krtíš pitnou vodou - 4. stavba

Investor: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5,
974 00 Banská Bystrica
Objednávateľ: HYDROEKOL Dolný Kubín, spol. s r.o., Hviezdoslavova 193/7,
Vyšný Kubín
Investícia:   3 979 009,44 €
Termín realizácie: 08/2008 – 08/2010

Charakteristika stavby:
Účelom 4. stavby je priviesť pitnú vodu a zaistiť potrebnú akumuláciu pre obce v južnej časti okresu Veľký Krtíš. Súčasťou 4. stavby je vybudovanie prívodného potrubia od VDJ Veľký Krtíš k ČS Plachtince, prívodných, zásobovacích a rozvodných potrubí pre obce Príbelce, Čebovce, Nenice, Bátorová, Opatovská Nová Ves, Slovenské Ďarmoty a Selešťany. Potrubné trasy sú realizované z HDPE materiálu, rozmer 160x9,5 mm PN 10, 140x8,3 mm PN 10, 110x10,0 mm PN 16, 110x6,6 mm PN 10. Na trase budú vybudované nové vodojemy, VDJ Bátorová 2x150 m3 a VDJ Slovenské Ďarmoty 2x100m3.