BA - Bulharská ul. – rekonštrukcia vodovodu a kanalizácie

Investor: Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.
Objednávateľ: Combin Banská Štiavnica, s.r.o.
Investícia:   26,4mil. Sk
Termín realizácie: 02/2005 - 05/2006

Charakteristika stavby:
Rekonštrukcia (výmena) jestvujúceho vodovodného potrubia v dĺžke 454m. Nové potrubie je z tvárnej liatiny DN 100 dĺžky 318m a z PVC potrubia DN 150 dĺžky 136m vrátane rekonštrukcie vodovodných prípojok v počte 16ks. Súčasťou diela je aj rekonštrukcia (výmena) jestvujúceho kanalizačného betónového potrubia DN 1600mm v dĺžke 321m novým potrubím zo sklolaminátu vrátane zrekonštruovania verejných častí prípojok. Kanalizácia je umiestnená v hĺbke od 5,3 do 4,7m a počas celej doby výstavby je zabezpečené dočasné provizórne napojenie všetkých dotknutých domov na inžinierske siete.