Napojenie obcí západnej časti komárenského regiónu na ďialkovod Gabčíkovo- Nové Zámky- Levice

Investor: KOMVaK- Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s., E.B. Lukáča 25,
945 01 Komárno
Investícia:   2 320 733,52 €
Termín realizácie: 08/2010 – 05/2012

Charakteristika stavby: 
 
           
Okoličná na Ostrove  leží v južnej časti okresu Komárno, na rovine v údolnej nive Váhu pri štátnej ceste Okoličná na Ostrove - Čalovec. Obec Okoličná na Ostrove  je napojená na diaľkový rozvod vody. Jednotlivé vetvy sú uložené na verejných plochách vo vlastníctve obce, súbežne so štátnou cestou v chodníku. Na vodovodné vetvy bol použitý HDPE 225 a PVC 110 rúrový materiál.